Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) ACHE / AKE * | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  ache / ake


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) ache
ake *

B2

Infinitive

ache

ake *

Thì quá khứ

ached

oke *

Quá khứ phân từ

ached

aken ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương

động từ bất quy tắc