Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) ACKNOW ** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  acknow


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) acknow **

Infinitive

acknow **

Thì quá khứ

acknew

Quá khứ phân từ

acknown

acknowen ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

know

[nəʊ]

knew

[njuː]

known
knowen

[nəʊn]
[nəʊwn]
động từ bất quy tắc