Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) ADRAW** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  adraw


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) adraw**

Infinitive

adraw**

Thì quá khứ

adrew

Quá khứ phân từ

adrawn** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

draw

[drɔː]

drew

[druː]

drawn

[drɔːn]
động từ bất quy tắc