Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) BABYSIT | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  babysit


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) babysit

B1

Infinitive

babysit

Thì quá khứ

babysat

babysate

Quá khứ phân từ

babysat

babysittenCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

sit

[sɪt]

sat
sate

[sæt]
[seɪt]

sat
sitten

[sæt]
[sɪtn]
động từ bất quy tắc