Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) BACKLIGHT | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  backlight


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) backlight

Infinitive

backlight

Thì quá khứ

backlighted

backlit

Quá khứ phân từ

backlighted

backlitCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

light

[laɪt]

lighted
lit

[ˈlaɪtɪd]
[lɪt]

lighted
lit

[ˈlaɪtɪd]
[lɪt]
động từ bất quy tắc