Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) BEDRAW | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  bedraw


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) bedraw

Infinitive

bedraw

Thì quá khứ

bedrew

Quá khứ phân từ

bedrawnCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

draw

[drɔː]

drew

[druː]

drawn

[drɔːn]
động từ bất quy tắc