Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) BEDRIVE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  bedrive


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) bedrive

Infinitive

bedrive

Thì quá khứ

bedrove

Quá khứ phân từ

bedrivenCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

drive

[draɪv]

drove
drave

[drəʊv]
[dræv]

driven

[ˈdrɪvn]
động từ bất quy tắc