Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) BEHEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  behear


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) behear

Infinitive

behear

Thì quá khứ

beheard

Quá khứ phân từ

beheardCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

hear

[hɪə]

heard

[hɜːd]

heard

[hɜːd]động từ bất quy tắc