Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) BELEAVE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  beleave


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) beleave

Infinitive

beleave

Thì quá khứ

beleft

Quá khứ phân từ

beleft

belaft ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

leave

[liːv]

left

[left]

left
laft

[left]
[left]
động từ bất quy tắc