Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) BESEEK | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  beseek


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) beseek

Infinitive

beseek

Thì quá khứ

besought

Quá khứ phân từ

besoughtCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

seek

[siːk]

sought

[sɔːt]

sought

[sɔːt]động từ bất quy tắc