Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) BESPREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  bespread


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) bespread

Infinitive

bespread

Thì quá khứ

bespread

bespreaded *

Quá khứ phân từ

bespread

bespreaded ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

spread

[spred]

spread
spreaded

[spred]
[spredɪd]

spread
spreaded

[spred]
[spredɪd]
động từ bất quy tắc