Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) BETEE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  betee


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) betee

Infinitive

betee

Thì quá khứ

beteed

betow

Quá khứ phân từ

beteed

betowCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

teed/tow

teed/tow
động từ bất quy tắc