Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) BEWEEP | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  beweep


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) beweep

Infinitive

beweep

Thì quá khứ

bewept

beweeped

Quá khứ phân từ

bewept

beweepedCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

weep

[wiːp]

wept
weeped

[wept]
[wiːpid]

wept
weeped

[wept]
[wiːpid]
động từ bất quy tắc