Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) COWRITE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  cowrite


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) cowrite

C2

Infinitive

cowrite

Thì quá khứ

cowrote

writ

Quá khứ phân từ

cowrittenCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

write

[raɪt]

wrote
writ

[rəʊt]
[rɪt]

written
writ

[rɪtn]
[rɪt]
động từ bất quy tắc