LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  do / does  >  Hiện tại hoàn thành


DEFAULT

Hiện tại hoàn thành do / does
Dịch: tiến hành, làm

Hiện tại hoàn thành

I have done


Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc do / does

Hiện tại hoàn thành (Present perfect)

I
have done 
you
have done 
he/she/it
has done 
we
have done 
you
have done 
they
have done 


Infinitive

do / doesđộng từ bất quy tắc