LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  do / does  >  Hiện tại


DEFAULT

Hiện tại do / does
Dịch: tiến hành, làm

Hiện tại

I do


Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc do / does

Hiện tại (Present)

I
do 
you
do 
he/she/it
does 
we
do 
you
do 
they
do 


Infinitive

do / doesđộng từ bất quy tắc