LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  do / does  >  Hoàn hảo tương lai


DEFAULT

Hoàn hảo tương lai do / does
Dịch: tiến hành, làm

Hoàn hảo tương lai

I will have done


Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc do / does

Hoàn hảo tương lai (Future perfect)

I
will have done 
you
will have done 
he/she/it
will have done 
we
will have done 
you
will have done 
they
will have done 


Infinitive

do / doesđộng từ bất quy tắc