LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  do / does  >  Hoàn hảo trong tương lai liên tục


DEFAULT

Hoàn hảo trong tương lai liên tục do / does
Dịch: tiến hành, làm

Hoàn hảo trong tương lai liên tục

I will have been doing


Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc do / does

Hoàn hảo trong tương lai liên tục (Future perfect continuous)

I
will have been doing 
you
will have been doing 
he/she/it
will have been doing 
we
will have been doing 
you
will have been doing 
they
will have been doing 


Infinitive

do / doesđộng từ bất quy tắc