LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  do / does  >  Quá khứ hoàn thành tiếp diễn


DEFAULT

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn do / does
Dịch: tiến hành, làm

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

I had been doing


Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc do / does

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous)

I
had been doing 
you
had been doing 
he/she/it
had been doing 
we
had been doing 
you
had been doing 
they
had been doing 


Infinitive

do / doesđộng từ bất quy tắc