LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  do / does  >  Quá khứ tiếp diễn


DEFAULT

Quá khứ tiếp diễn do / does
Dịch: tiến hành, làm

Quá khứ tiếp diễn

I was doing


Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc do / does

Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)

I
was doing 
you
were doing 
he/she/it
was doing 
we
were doing 
you
were doing 
they
were doing 


Infinitive

do / doesđộng từ bất quy tắc