LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  do / does  >  Tương lai


DEFAULT

Tương lai do / does
Dịch: tiến hành, làm

Tương lai

I will do


Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc do / does

Tương lai (Future)

I
will do 
you
will do 
he/she/it
will do 
we
will do 
you
will do 
they
will do 


Infinitive

do / doesđộng từ bất quy tắc