LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  do / does  >  Thì hiện tại tiếp diễn


DEFAULT

Thì hiện tại tiếp diễn do / does
Dịch: tiến hành, làm

Thì hiện tại tiếp diễn

I am doing


Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc do / does

Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

I
am doing 
you
are doing 
he/she/it
is doing 
we
are doing 
you
are doing 
they
are doing 


Infinitive

do / doesđộng từ bất quy tắc