LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  do / does  >  Thì quá khứ


DEFAULT

Thì quá khứ do / does
Dịch: tiến hành, làm

Thì quá khứ

did


[dɪd]


Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc do / does

Thì quá khứ

I
did 
you
did 
he/she/it
did 
we
did 
you
did 
they
did 


Infinitive

do / doesđộng từ bất quy tắc