Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) DOW | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  dow


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) dow

C2

Infinitive

dow

Thì quá khứ

dowed

dought

Quá khứ phân từ

dowed

dought
động từ bất quy tắc