LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  downdraw


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) downdraw

Infinitive

downdraw

Thì quá khứ

downdrew

Quá khứ phân từ

downdrawn

   
   động từ bất quy tắc