Learniv
▷ Hiện tại hoàn thành fall | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  fall  >  Hiện tại hoàn thành


Hiện tại hoàn thành fall
Dịch: ngã, rơi, rụng, té, lăn đùng, sụt
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc fall


Hiện tại hoàn thành

I have fallenHiện tại hoàn thành (Present perfect)

I
have fallen 
you
have fallen 
he/she/it
has fallen 
we
have fallen 
you
have fallen 
they
have fallen 


Infinitive

fall

động từ bất quy tắc