Learniv
▷ Hiện tại fall | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  fall  >  Hiện tại


Hiện tại fall
Dịch: ngã, rơi, rụng, té, lăn đùng, sụt
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc fall


Hiện tại

I fallHiện tại (Present)

I
fall 
you
fall 
he/she/it
falls 
we
fall 
you
fall 
they
fall 


Infinitive

fall

động từ bất quy tắc