Learniv
▷ Hoàn hảo tương lai fall | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  fall  >  Hoàn hảo tương lai


Hoàn hảo tương lai fall
Dịch: ngã, rơi, rụng, té, lăn đùng, sụt
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc fall


Hoàn hảo tương lai

I will have fallenHoàn hảo tương lai (Future perfect)

I
will have fallen 
you
will have fallen 
he/she/it
will have fallen 
we
will have fallen 
you
will have fallen 
they
will have fallen 


Infinitive

fall

động từ bất quy tắc