Learniv
▷ Quá khứ hoàn thành tiếp diễn fall | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  fall  >  Quá khứ hoàn thành tiếp diễn


Quá khứ hoàn thành tiếp diễn fall
Dịch: ngã, rơi, rụng, té, lăn đùng, sụt
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc fall


Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

I had been fallingQuá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous)

I
had been falling 
you
had been falling 
he/she/it
had been falling 
we
had been falling 
you
had been falling 
they
had been falling 


Infinitive

fall

động từ bất quy tắc