Learniv
▷ Quá khứ hoàn thành fall | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  fall  >  Quá khứ hoàn thành


Quá khứ hoàn thành fall
Dịch: ngã, rơi, rụng, té, lăn đùng, sụt
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc fall


Quá khứ hoàn thành

I had fallenQuá khứ hoàn thành (Past perfect)

I
had fallen 
you
had fallen 
he/she/it
had fallen 
we
had fallen 
you
had fallen 
they
had fallen 


Infinitive

fall

động từ bất quy tắc