Learniv
▷ Thì quá khứ của fall | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  fall  >  Thì quá khứ


Thì quá khứ của fall
Dịch: ngã, rơi, rụng, té, lăn đùng, sụt
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc fall


Thì quá khứ

fell

felled *


[fel]
[feld]


* Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương

Thì quá khứ

I
fell 
you
fell 
he/she/it
fell 
we
fell 
you
fell 
they
fell 


Infinitive

fall

động từ bất quy tắc