Learniv
▷ Hoàn hảo tương lai fly | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  fly  >  Hoàn hảo tương lai


Hoàn hảo tương lai fly
Dịch: bay, lượn
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc fly


Hoàn hảo tương lai

I will have flownHoàn hảo tương lai (Future perfect)

I
will have flown 
you
will have flown 
he/she/it
will have flown 
we
will have flown 
you
will have flown 
they
will have flown 


Infinitive

fly

động từ bất quy tắc