Learniv
▷ Quá khứ hoàn thành fly | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  fly  >  Quá khứ hoàn thành


Quá khứ hoàn thành fly
Dịch: bay, lượn
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc fly


Quá khứ hoàn thành

I had flownQuá khứ hoàn thành (Past perfect)

I
had flown 
you
had flown 
he/she/it
had flown 
we
had flown 
you
had flown 
they
had flown 


Infinitive

fly

động từ bất quy tắc