Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) FORCE-FEED | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  force-feed


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) force-feed

Infinitive

force-feed

Thì quá khứ

force-feed

Quá khứ phân từ

force-feedCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

feed

[fi:d]

fed

[fed]

fed

[fed]
động từ bất quy tắc