LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  forcut


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) forcut **


infinitive

forcut **

thì quá khứ

forcut

quá khứ phân từ

forcut** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt


   
   


Có nguồn gốc từ động từ:

infinitive

thì quá khứ

quá khứ phân từ

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]
động từ bất quy tắc