LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  forehear


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) forehear

Infinitive

forehear

Thì quá khứ

foreheard

Quá khứ phân từ

foreheard

   
   


Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

hear

[hɪə]

heard

[hɜːd]

heard

[hɜːd]động từ bất quy tắc