Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) FORELAY ** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  forelay


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) forelay **

Infinitive

forelay **

Thì quá khứ

forelaid

forelayed *

Quá khứ phân từ

forelaid

forelayed ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

lay

[leɪ]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]
động từ bất quy tắc