Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) FORFRET | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  forfret


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) forfret

Infinitive

forfret

Thì quá khứ

forfretted

Quá khứ phân từ

forfretted

forfrettenCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

eat

[iːt]

ate

[et]
[eɪt]

eaten

[i:tn]
động từ bất quy tắc