Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  forgive  >  thì quá khứ


DEFAULT

thì quá khứ -
forgive

dịch: tha thứ, bỏ quá

thì quá khứ

forgave


[fəˈɡeɪv]
thì quá khứ

I
forgave 
you
forgave 
he/she/it
forgave 
we
forgave 
you
forgave 
they
forgave 


infinitive

forgiveđộng từ bất quy tắc