Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) FORLESE ** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  forlese


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) forlese **

Infinitive

forlese **

Thì quá khứ

forlore

Quá khứ phân từ

forlorn** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt

động từ bất quy tắc