LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  forlie


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) forlie **

Infinitive

forlie **

Thì quá khứ

forlay

Quá khứ phân từ

forlain

forlien ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

lie

[laɪ]

lay

[leɪ]

lain
lien

[leɪn]
[laɪn]
động từ bất quy tắc