Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) FORSPREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  forspread


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) forspread

Infinitive

forspread

Thì quá khứ

forspread

Quá khứ phân từ

forspreadCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

spread

[spred]

spread
spreaded

[spred]
[spredɪd]

spread
spreaded

[spred]
[spredɪd]
động từ bất quy tắc