Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) FORTEE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  fortee


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) fortee

Infinitive

fortee

Thì quá khứ

forteed

fortow

Quá khứ phân từ

forteed

fortowCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

teed/tow

teed/tow
động từ bất quy tắc