Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) FORTHLEAD ** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  forthlead


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) forthlead **

Infinitive

forthlead **

Thì quá khứ

forthled

Quá khứ phân từ

forthled** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

lead

[liːd]

led

[led]

led

[led]
động từ bất quy tắc