Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) FORTHTELL | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  forthtell


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) forthtell

Infinitive

forthtell

Thì quá khứ

forthtold

Quá khứ phân từ

forthtoldCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

tell

[tel]

told
talled

[told]
[təʊld]

told
talled

[told]
[təʊld]
động từ bất quy tắc