Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  freeze


Thời gian qua các động từ bất quy tắc:

freeze

infinitive

freeze

[friːz]

quá khứ

froze

[frəʊz]

quá khứ

frozen

[ˈfrəʊzən]
động từ bất quy tắc liên quan:

infinitive

quá khứ

quá khứ

quick-froze

quick-frozen

refroze

refrozen

unfroze

unfrozen


kết hợp động từ bất quy tắc [freeze]

Hiện tại
(Present)

I
freeze 
you
freeze 
he/she/it
freezes 
we
freeze 
you
freeze 
they
freeze 

Thì hiện tại tiếp diễn
(Present continuous)

I
am freezing 
you
are freezing 
he/she/it
is freezing 
we
are freezing 
you
are freezing 
they
are freezing 

Quá khứ đơn
(Simple past)

I
froze 
you
froze 
he/she/it
froze 
we
froze 
you
froze 
they
froze 

Quá khứ tiếp diễn
(Past continuous)

I
was freezing 
you
were freezing 
he/she/it
was freezing 
we
were freezing 
you
were freezing 
they
were freezing 

Hiện tại hoàn thành
(Present perfect)

I
have frozen 
you
have frozen 
he/she/it
has frozen 
we
have frozen 
you
have frozen 
they
have frozen 

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
(Present perfect continuous)

I
have been freezing 
you
have been freezing 
he/she/it
has been freezing 
we
have been freezing 
you
have been freezing 
they
have been freezing 

Quá khứ hoàn thành
(Past perfect)

I
had frozen 
you
had frozen 
he/she/it
had frozen 
we
had frozen 
you
had frozen 
they
had frozen 

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
(Past perfect continuous)

I
had been freezing 
you
had been freezing 
he/she/it
had been freezing 
we
had been freezing 
you
had been freezing 
they
had been freezing 

Tương lai
(Future)

I
will freeze 
you
will freeze 
he/she/it
will freeze 
we
will freeze 
you
will freeze 
they
will freeze 

Tương lai tiếp diễn
(Future continuous)

I
will be freezing 
you
will be freezing 
he/she/it
will be freezing 
we
will be freezing 
you
will be freezing 
they
will be freezing 

hoàn hảo trong tương lai
(Future perfect)

I
will have frozen 
you
will have frozen 
he/she/it
will have frozen 
we
will have frozen 
you
will have frozen 
they
will have frozen 

hoàn hảo trong tương lai liên tục
(Future perfect continuous)

I
will have been freezing 
you
will have been freezing 
he/she/it
will have been freezing 
we
will have been freezing 
you
will have been freezing 
they
will have been freezing 

có điều kiện
(Conditional)
động từ bất quy tắc [freeze]

hiện nay có điều kiện
(Conditional present)

I
would freeze 
you
would freeze 
he/she/it
would freeze 
we
would freeze 
you
would freeze 
they
would freeze 

Điều kiện hiện nay tiến bộ
(Conditional present progressive)

I
would be freezing 
you
would be freezing 
he/she/it
would be freezing 
we
would be freezing 
you
would be freezing 
they
would be freezing 

Câu điều kiện hoàn hảo
(Conditional perfect)

I
would have frozen 
you
would have frozen 
he/she/it
would have frozen 
we
would have frozen 
you
would have frozen 
they
would have frozen 

Có điều kiện hoàn thiện tiến bộ
(Conditional perfect progressive)

I
would have been freezing 
you
would have been freezing 
he/she/it
would have been freezing 
we
would have been freezing 
you
would have been freezing 
they
would have been freezing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
động từ bất quy tắc [freeze]

Thì hiện tại giả định
(Present subjunctive)

I
freeze 
you
freeze 
he/she/it
freeze 
we
freeze 
you
freeze 
they
freeze 

giả định trong quá khứ
(Past subjunctive)

I
froze 
you
froze 
he/she/it
froze 
we
froze 
you
froze 
they
froze 

giả định quá khứ hoàn thành
(Past perfect subjunctive)

I
had frozen 
you
had frozen 
he/she/it
had frozen 
we
had frozen 
you
had frozen 
they
had frozen 

Imperativ
(Imperativ)
động từ bất quy tắc [freeze]

Imperativ
(Imperativ)

I
freeze 
you
Let´s freeze 
he/she/it
freeze 
we
 
you
 
they
 

phân từ
(Participle)
động từ bất quy tắc [freeze]

từ hiện tại
(Present participle)

I
freezing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

quá khứ
(Past participle)

I
frozen 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Cụm động tư
(Phrasal verbs)
động từ bất quy tắc [freeze]

freeze over

freeze up

fly away

fly by

fly in

fly off

fly out

fly pastđộng từ bất quy tắc