Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) GAINSAY ** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  gainsay


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) gainsay **

Infinitive

gainsay **

Thì quá khứ

gainsaid

Quá khứ phân từ

gainsaid** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

say

[seɪ]

said

[sed]

said

[sed]
động từ bất quy tắc