Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) GREEN-LIGHT | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  green-light


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) green-light

Infinitive

green-light

Thì quá khứ

green-lighted

green-lit

Quá khứ phân từ

green-lighted

green-litCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

light

[laɪt]

lighted
lit

[ˈlaɪtɪd]
[lɪt]

lighted
lit

[ˈlaɪtɪd]
[lɪt]
động từ bất quy tắc