Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) HAND-KNIT | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  hand-knit


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) hand-knit

Infinitive

hand-knit

Thì quá khứ

hand-knit

hand-knitted

Quá khứ phân từ

hand-knit

hand-knittedCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

knit

[nɪt]

knitted
knit

knitted]
[knit

knitted
knit

knitted]
[knit
động từ bất quy tắc