Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) HANDWRITE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  handwrite


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) handwrite

C1

Infinitive

handwrite

[ˈhændraɪt]

Thì quá khứ

handwrote

handwrit

[ˈhændrəʊt]
[ˈhændrit]

Quá khứ phân từ

handwritten

handwrit

[ˈhændrəʊt]
[ˈhændrit]


Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

write

[raɪt]

wrote
writ

[rəʊt]
[rɪt]

written
writ

[rɪtn]
[rɪt]
động từ bất quy tắc